Unia polsko-litewska (1385)

      Możliwość komentowania Unia polsko-litewska (1385) została wyłączona

W 1385 r. Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie połączyły się unią personalną. Zapoczątkowało to wielowiekowy związek Polski i Litwy.

Geneza
Przyczyny ze strony Królestwa Polskiego:
– poszukiwanie męża dla Jadwigi Andegaweńskiej (króla Polski od 1384)
– zagrożenie ze strony Krzyżaków i dążenie do odzyskania utraconych ziem
– dążenie Kościoła katolickiego w Polsce do chrystianizacji Litwy
Przyczyny ze strony Wielkiego Księstwa Litewskiego:
– dążenie do wzmocnienia władzy wielkiego księcia po szybkim powiększeniu terytorium o ziemie Rusi (wielokrotnie większe od samej Litwy)
– zagrożenie ze strony Krzyżaków i Moskwy
– dążenie Litwy do wzmocnienia pozycji międzynarodowej (wejście przez chrzest w krąg kultury zachodniej)

Przebieg
1385 Krewo na Litwie – zawarcie unii przez wielkiego księcia Jagiełłę i panów polskich. Postanowienia:
– chrzest księcia litewskiego Jagiełły
– ślub Jagiełły z Jadwigą i koronacja na króla Polski
– uwolnienie polskich jeńców z niewoli litewskiej
– obietnica wywalczenia przez Jagiełłę powrotu ziem polskich zabranych przez Krzyżaków

Unia w Krewie była unią personalną (połączeniem dwóch oddzielnych państw osobą władcy, ale bez łączenia instytucji, armii, skarbu itp.).
Jagiełło przyjął na chrzcie imię Władysław (jest więc znany w historii jako Władysław Jagiełło).

1413 Horodło nad Bugiem (już po wielkiej wojnie z Krzyżakami) – doprecyzowanie warunków unii oraz adopcja herbowa rodów litewskich (przyjęcie ich do herbów szlachty polskiej)

Skutki
– utworzenie wieloetnicznego polsko-litewskiego organizmu państwowego
– skuteczna walka Polski i Litwy z Krzyżakami
– chrystianizacja Litwy
– dalsze przesunięcie zainteresowań politycznych Polski na wschód
– początek dynastii Jagiellonów (panującej w Polsce i na Litwie w latach 1385-1572, a czasowo także w Czechach i na Węgrzech)
Związek Polski i Litwy trwał z przerwami aż do roku 1569, gdy zawarto unię realną (połączenie Polski i Litwy w jedno państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów).

[podstawa programowa gimnazjum: 15.1]