Kategoria: Varia

Który to wiek?

Czas historyczny liczymy w latach i wiekach. Czasem trzeba przyporządkować rok do wieku. Masz datę roczną – który to wiek? Jak zamienić rok na wiek?

Geneza – przebieg – skutki

Jak łatwiej uczyć się historii? Każde wydarzenie ma przyczyny, przebieg i skutki. Samo zapamiętanie faktu nie ma sensu, jeśli go nie rozumiesz – ale gdy zrozumiesz, to i łatwiej zapamiętasz.

Epoki historyczne

Historycy dzielą dzieje na długie okresy zwane epokami. Każde dwie epoki rozdziela cezura, czyli przełomowe wydarzenie powodujące dużą zmianę dla ludzkości.

Czas w historii – zapis dat

Czas w historii liczymy w latach, stuleciach (wiekach) i tysiącleciach. Czasem, gdy mówimy o wydarzeniach szczególnie ważnych podajemy także daty dzienne (dzień, miesiąc i rok).

Źródła historyczne

Źródłem historycznym nazywamy każdy zachowany przejaw działalności człowieka. Źródłem nie jest więc na przykład kość dinozaura (chyba, że znaleźlibyśmy na niej ślady człowieka, co byłoby prawdziwą rewolucją w nauce :-)).