Średniowiecze

Średniowiecze to epoka historyczna trwająca od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r. n.e.) do końca XV w. Za koniec tej epoki historycy uznają różne wydarzenia. Najczęściej jest to odkrycie Ameryki przez Kolumba (1492 r.). Czasem wskazuje się też upadek cesarstwa wschodniorzymskiego, wynalezienie ruchomej czcionki przez Gutenberga czy wystąpienie Marcina Lutra, wszystko to jednak są wydarzenia z przełomu XV i XVI wieku. Średniowiecze bywa nazywane „epoką katedr”.

W średniowieczu powstało i rozwinęło się państwo polskie – najpierw pod panowaniem dynastii Piastów, potem Jagiellonów.

W podstawie programowej z historii dla szkoły podstawowej epoka ta jest omówiona w sześciu działach. Pod każdym z nich znajdziesz tematy notatek zamieszczonych na tej stronie lub planowanych do opublikowania w niedługim czasie [najedź kursorem na temat notatki, a przekonasz się, czy notatka jest już dostępna].

DLA NAUCZYCIELI: w nawiasach kwadratowych przy tematach notatek wskazane są punkty podstawy programowej.

2. Bizancjum i świat islamu.
Cywilizacja islamu [2.1]
Cesarstwo bizantyjskie [2.2]

3. Średniowieczna Europa.
Monarchia Karolingów, Państwo Kościelne, Cesarstwo [3.1, 3.2]
– Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę [3.3]
– Rozłam Kościoła na zachodni i wschodni [3.3]
Krucjaty [3.4]

4. Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy.
System lenny [4.1]
Funkcje gospodarcze, polityczne i kulturowe miast w średniowieczu [4.2]
Stan i monarchia stanowa w średniowieczu [4.1]
Kultura średniowieczna – porównanie kultury rycerskiej i miejskiej [4.3]
Kultura średniowieczna – kulturotwórcza rola Kościoła [4.4]
Kultura średniowieczna – architektura romańska i gotycka [4.3]

5. Polska w okresie wczesnopiastowskim.
Chrzest Mieszka I [5.1, 5.2]
Zjazd gnieźnieński [5.3]
Monarchia patrymonialna pierwszych Piastów [5.3, 5.4, 5.5, 5.6]

6. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.
Statut Bolesława Krzywoustego [6.1, 6.2]
Skutki rozbicia dzielnicowego [6.2, 6.4, 6.5]
Relacje polsko-krzyżackie w czasach Piastów [6.3]

7. Polska w XIV i XV wieku.
Dokonania Kazimierza Wielkiego [7.1, 7.2]
– Związki polsko-węgierskie w XIV-XV w. [7.3]

Unia polsko-litewska [7.4, 7.5]
Relacje polsko-krzyżackie w czasach Jagiellonów [7.6]
Rozwój uprawnień stanu szlacheckiego [7.7]